2016
istotne zmiany
w Firemce OTG
parametry ZUS
Serwis gofin.pl podaje, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne, czyli kwota wyjściowa do obliczeń składek ubezpieczenia chorobowego, emerytalnego itd. wynosi 4055,00 PLN, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, służące do obliczeń ubezpieczenia zdrowotnego to 4280,80 PLN. Takie kwoty posłużą do obliczeń składek ZUS w Firemce od wersji 1.35. Warto sprawdzić zgodność tych kwot z jakimś innym, niezależnym źródłem. Jeżeli ktoś chciałby wprowadzić ręcznie nowe wartości, może to zrobić w następujący sposób:
 • Przejść na kartę Biuro i otworzyć roletę Składki ZUS
 • Wybrać miesiąc, w którym obowiązywały poprzednie podstawy
 • Kliknąć Przeciętne wynagrodzenie
 • W menu wybrać opcję Nowy okres
 • Wpisać aktualną wartość i zapisać
 • Kliknąć Przec. wynagr. dla przeds.
 • W menu wybrać opcję Nowy okres
 • Wpisać aktualną wartość i zapisać
 • Przejść do nowego roku
 • Dla obu nowych podstaw użyć opcji Aktualizuj zależne
 • kliknąć Wypadkowe (którego okres nie pokrywa się z okresem podstawy)
 • W menu wybrać opcję Redaguj bieżący
 • skorygować datę Traci ważność, zapisać
Należy pamiętać, że schemat proponowany przez Firemkę dotyczy ogólnych, najczęściej spotykanych przypadków. Aplikacja nie czyta w Państwa myślach i każdy może/powinien indywidualnie dostosować składki do swojej sytuacji, np.:
 • składka ubezpieczenia Wypadkowego może się różnić od typowej
 • osoby w starszym wieku nie płacą na Fundusz pracy
numeracja dokumentów
Od wersji 1.32 samoczynna numeracja dokumentów uwzględnia przełom roku, proponując dla pierwszego dokumentu w nowym roku numer 1/ROK. Poprzednio trzeba było taką operację wykonywać ręcznie.
W razie potrzeby kontynuacji ubiegłorocznego szeregu autonumeracji można doraźnie cofnąć bieżącą datę (karta Biuro, górne menu, Ustawienia, Kontekst daty).
Od wersji 1.35 automatyczny numer wywodzony jest z daty wpisu dokumentu, a nie z daty bieżącej. Można więc np. zmienić datę wpisu na ubiegłoroczną, a następnie długim dotknięciem numeru wymusić jego regenerację.
termin zapłaty
Wcześniejsze wersje Firemki pozwalały określić termin zapłaty jako liczbę dni od daty sprzedaży/dostawy. Ponieważ informacja o terminie drukowana na fakturze ma postać daty, przeto nie jest szczególnie istotne, w jaki sposób ją określono, dopóki ta data odzwierciedla intencję wystawiającego. Gdyby jednak istotnie myśleć o terminie w dniach, to należałoby go raczej formułować względem daty doręczenia faktury, a ta wydaje się mieć więcej wspólnego z datą wystawienia dokumentu niż z datą sprzedaży. Dlatego w Firemce od wersji 1.37 można wybrać, od której daty liczony jest termin. Dla nowych instalacji będzie przyjmowana domyślnie data wystawienia, natomiast aktualizujący aplikację mogą dokonać takiej zmiany ręcznie w konfiguracji parametrów. Oczywiście jeśli data wystawienia jest taka sama jak data sprzedaży/dostawy, to zmiana nie wprowadza żadnych różnic. Jednak w przypadku gdy te daty się różnią, zmiana tego parametru spowodowałaby zmianę treści istniejących, utworzonych wcześniej dokumentów. Aby temu zapobiec, Firemka aktualizuje w takim przypadku zapisaną liczbę dni w ten sposób, aby data zapłaty pozostała niezmieniona. Zmodyfikowane dokumenty zostaną zaznaczone aby można je było przejrzeć i zweryfikować poprawność operacji, a w razie potrzeby ręcznie dostroić ich treść.
ZUS za czas choroby
Od wersji 1.37 można wyliczać składki ZUS pomniejszone z uwagi na okres niezdolności do pracy. W tym celu obok przycisku Generuj dokumenty pojawił się dodatkowy przycisk pozwalający określić liczbę dni niezdolności do pracy w danym miesiącu. Ta liczba zmniejsza proporcjonalne podstawę obliczenia odpowiednich składek. Służy tylko na potrzeby bieżących wskazań oraz generowania dokumentów, ale nie jest nigdzie zapamiętywana i przy następnym uruchomieniu aplikacji znów będzie tu zero.
Domyślny element w parametrach składek, który podlega zmniejszeniu, nazywa się PODST. Jeżeli użytkownik aplikacji dokonał zmian w nazewnictwie parametrów składek, to powinien wprowadzić odpowiednią zmianę w ustawieniach aplikacji:
 • Ustawienia > Parametry, stawki > Choroba pomniejsza
sprytne od brutto
Od wersji 1.38 tworzony dokument ma w polu Od brutto to, co miał poprzedni dokument tego samego typu dla/od tego samego klienta, a jeśli nie było wcześniej takich dokumentów, to domyślną wartością jest Nie, czyli brak ptaszka.
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 3247 gości
mobi