2014
istotne zmiany
w Firemce
Nowy Rok przynosi szereg zmian w przepisach. Najważniejszą wydaje się zmiana definicji momentu powstania obowiązku podatkowego. Na Firemce nie robi to żadnego wrażenia, gdyż rolę tę spełnia od zawsze parametr oznaczony jako Data wpisu, niezależny od daty wystawienia dokumentu i daty sprzedaży. Firemka rejestruje zdarzenie w sensie chronologii podatkowej zgodnie z tą właśnie datą, a to jaka ona będzie zależy wyłącznie od woli użytkownika.
parametry ZUS
Nowe podstawy dla składek ZUS zostały tradycyjnie opublikowane w ostatniej chwili. Dlatego pojawiają się dopiero w Firemce 1.03. Począwszy od wersji 1.04 Firemka zastosuje nowe dane nie tylko przy świeżej instalacji, ale także podczas aktualizacji (o ile nie zostały wcześniej zmienione ręcznie).
Uwaga, wartości przeciętnych wynagrodzeń 3746,00 i 4005,97 użyłem na odpowiedzialność serwisu Money.pl, który je opublikował.
podatek dochodowy, progi
Firemka oblicza różnicę między przychodem i kosztami, przy czym do kosztów wliczane są także składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Od otrzymanej kwoty liczony jest podatek, zgodnie z określoną skalą. Na koniec podatek pomniejsza się o kwotę odliczenia przewidzianą dla składki ubezpieczenia zdrowotnego. Zastosowano reguły z obowiązującej wcześniej miesięcznej deklaracji PIT-5, bez ulg i odliczeń. Obecnie nie składamy już tej deklaracji, ale warto znać wysokość comiesięcznej zaliczki, zaś obliczenia za grudzień świetnie nadają się do użycia w zeznaniu rocznym.
Jeśli ktoś ma jakieś dodatkowe ulgi lub odliczenia, może skorzystać z wartości podawanych przez Firemkę jako punktu startowego do dalszych obliczeń.
Skalę podatkową należy zdefiniować dla każdego roku z osobna, pomimo że od lat pozostaje niezmieniona.
Domyślnie Firemka liczy podatek progresywnie, opierając się na progach odnoszących się do kwoty dochodu. Najniższy próg stanowi jednocześnie kwotę wolną od podatku.
Aby przestawić obliczenia na skalę liniową, należy pozostawić tylko jeden próg 0,00 zł i 19% podatku.
Przypominam, że Firemka jest tylko narzędziem pomocniczym w prowadzeniu działalności gospodarczej i dlatego kwoty przez nią obliczane w żadnym wypadku nie mogą bez weryfikacji stanowić podstawy w rozliczeniach z organami skarbowymi, ubezpieczeniowymi itp. Każdy podatnik bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowość takich rozliczeń.
podatek VAT
Firemka zlicza podatek VAT opierając się na definicjach dokumentów. Należy zadbać o prawidłowe ustawienie parametrów Kierunek przepływu oraz Podlega VAT.
W odróżnieniu od podatku dochodowego, Firemka wyświetla bezpośrednio tylko najciekawsze wartości, bo szczegóły można znaleźć na wydruku VAT-7.
Firemka nie obsługuje wszystkich pól deklaracji VAT-7, niektóre z nich są całkowicie ignorowane. W tych nieobsługiwanych polach Firemka wstawia specjalny znak (domyślnie ~), określony w konfiguracji jako kwota nieczynna. Jeżeli ktoś uzna, że lepiej w takim polu wygląda -, 0 lub miejsce puste, może odpowiednio ten znak przedefiniować.
Pole deklaracji Urząd skarbowy jest związane z Klientem o symbolu US VAT.
Pola opisujące podatnika są pobierane z własnych danych, przy czym na potrzeby pola Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia należy w Notatkach umieścić linijkę zawierającą tekst v7npidu= oraz wymagane dane.
Firemka nie zna pojęcia zwrotu podatku VAT. Jedyną możliwością w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest przeniesienie na następny miesiąc.
Rubryki Imię, Nazwisko, Data i Podpis w deklaracji są celowo puste - przeznaczone do ręcznego wypełnienia.
data dostawy itp.
W Firemce 1.05 pojawia się możliwość samodzielnego definiowania we wzorcach dokumentów pól dotychczas sztywno określonych:
 • data wystawienia (po prawej u góry)
 • data sprzedaży (po prawej nad listą pozycji)
Zawartość pola określamy we wzorcu dokumentu, a więc dla każdego rodzaju dokumentu osobno. Aby na wydruku dokumentu w danym polu pojawiła się data określona w tym dokumencie, trzeba użyć w definicji odpowiedniego symbolu:
 • @DWS dla daty wystawienia
 • @DSP dla daty sprzedaży
 • @DWP dla daty wpisu
Dla zachowania zgodność z poprzednimi wersjami, Firemka w chwili aktualizacji wypełnia nowe pola we wzorcach dokumentów:
 • datę wystawienia tekstem Wystawiono: @DWS
 • datę transakcji zgodnie z kierunkiem przepływu tekstem
  Data sprzedaży: @DSP lub
  Data zakupu: @DSP
Ci, którzy bardzo pragną lub zostali do tego zmuszeni, mogą teraz bez trudu zamienić sformułowanie data sprzedaży na data dostawy (lub jakiekolwiek inne).
Dodatkowo, dla powiększenia swobody wyboru, wymienione wyżej magiczne symbole dat można stosować także w innych polach dokumentu:
 • pod datą wystawienia
 • nad podpisem odbiorcy
 • w adnotacji
niepełne odliczenie VAT
Firemka 1.06 przynosi dodatkowy parametr w szablonie dokumentu, pozwalający na procentowe określenie odliczenia VAT. Wartość wpisana w tym polu będzie brana pod uwagę tylko w dokumentach o kierunku Zakup z włączoną opcją Podlega VAT, a w pozostałych jest ignorowana. Dla zachowania zgodności z poprzednimi wersjami to pole wstępnie wypełnia się wartością 100, co oznacza pełne odliczenie VAT.
Aby rejestrować np. wydatki związane z eksploatacją samochodu i odliczać od nich 50% VAT-u, należy zduplikować szablon dokumentu Faktura kosztu, po czym w nowym szablonie dla wyróżnienia dodać do nazwy np. MOTO, a Odliczenie VAT zmienić na 50.
Takie dokumenty będą w księgach, obliczeniach i deklaracjach podatkowych wykazywać tylko połowę VAT-u, a pozostała jego część zostanie zaliczona do kosztu w podatku dochodowym. Dotyczy to zawsze całego dokumentu, jeśli więc zdarzy się dokument o różnych poziomach odliczenia VAT w poszczególnych pozycjach, należy go rozbić w Firemce odpowiednio na kilka odrębnych dokumentów.
Warto pamiętać, że jeśli w dokumencie z niepełnym odliczeniem VAT umieścimy towar z niepełnym odliczeniem wg struktury, oba działania się skumulują, np. towar o odliczeniu strukturą 50% w dokumencie z odliczeniem 50% pozwoli na odliczenie tylko 25% kwoty podatku VAT (połowa z połowy).
% ZW w sprzedaży
Firemka 1.07 przynosi zmianę sposobu określania udziału procentowego sprzedaży ZW (na potrzeby odliczania VAT przy pomocy tzw. struktury). Wcześniej był to parametr konfiguracji, określający jedną wartość dla wszystkich obliczeń. Sposób ten był niewygodny, bo mógł powodować niepoprawne wyniki przy odwoływaniu się do danych archiwalnych, z okresu kiedy ta wartość była inna.
Obecnie ten wskaźnik zapamiętywany jest niezależnie dla każdego roku, dzięki czemu np. przy wydruku zeszłorocznej deklaracji podatkowej zostanie zastosowana zeszłoroczna wartość parametru.
Podczas aktualizacji Firemka przenosi jednorazowo wartość zdefiniowaną w konfiguracji jako obowiązującą dla bieżącego roku. W kolejnych latach trzeba tę wartość wpisać ręcznie, w przeciwnym przypadku zostanie przyjęte domyślnie 0% udziału ZW, czyli pełne odliczenie.
Dla uniknięcia nieporozumień wartość aktualna dla wybranego roku wyświetla się na karcie Biuro przy prezentacji wyliczeń podatku VAT.
reorganizacja menu
W wersji 1.07 zmieniło się położenie niektórych opcji w systemie menu.
 • Odzyskiwanie usuniętego elementu przeniesiono z Operacji w dolnym menu do górnego menu właściwego dla usuniętego elementu.
 • Drukowanie ksiąg podatkowych na karcie Biuro przeniesiono z górnego menu do rolety podatkowej pod przycisk Więcej opcji.
 • Zmiana moich danych zamiast w górnym menu Biura jest teraz pod długim przyciśnięciem zawartości rolety Własne dane.
 • Wydruk testowy został przeniesiony w górnym menu Biuro do podmenu Operacje
 • Górne menu Biuro jest teraz kopią dolnego menu, co stanowi wstęp do rezygnacji z dolnego menu w niektórych urządzeniach.
więcej czułości
Informacje na karcie Biuro stały się wrażliwe na dotyk:
 • Własne dane dotknięte krótko prowadzą do odpowiedniego wpisu na karcie KLient, a przyduszone pozwalają na zmianę.
 • Folder plików dotknięty wywołuje menedżer plików w tymże katalogu, o ile mamy w systemie odpowiednią do tego aplikację. Mogę do tego polecić OI File Manager.
niedzisiejsze dziś
W wersji 1.08 pojawiła się opcja Biuro/Ustawienia/Zmiana kontekstu daty, pozwalająca na określenie dowolnego dnia, który aplikacja będzie uważać za dzisiejszy. Od tej chwili wszystkie operacje, które odnoszą się do aktualnej daty będą używać wskazanego dnia tak jakby to było dziś. więcej...
Gdy kontekst daty jest aktywny, w tym samym miejscu menu znajdziemy opcję Przywróć bieżącą datę, która pozwala zakończyć ten tryb. Jest on również samoczynnie wyłączany w przypadku zakończenia i ponownego uruchomienia aplikacji.
Od wersji 1.09 przy górnej krawędzi aplikacji widnieje ostrzegawczy pasek w czasie gdy aktywny jest kontekst daty.
eksport dokumentów
Wersja 1.09 przynosi nową opcję eksportu dokumentów, ułatwiającą przenoszenie danych do innych systemów. Pojawia się ona w górnym menu karty Dokument wtedy, gdy jest zaznaczona jakaś grupa dokumentów i widok ograniczymy tylko do nich. Firemka zapisuje wybrane dokumenty w postaci archiwum .zip, zawierającego 3 pliki: nagłówki, pozycje i klientów. Nazwa paczki złożona jest z przedrostka fmx- oraz cyfr daty i czasu.
Aby ułatwić wybór dokumentów do eksportu, rozbudowane zostały znacząco opcje grupowego ich zaznaczania. Dodano filtrowanie według zakresu czasowego oraz konkretnych rodzajów dokumentów.
Podręcznik PDFmd5 został uzupełniony o rozdział poświęcony temu zagadnieniu.
gesty w polach tekstowych
Firemka od wersji 1.13 reaguje w polach tekstowych na gesty głaskania w prawo i w lewo. Aby taki gest został prawidłowo zinterpretowany, palec musi przemierzyć w poziomie co najmniej 1/3 szerokości pola. Konfiguracja interfejsu pozwala przypisać gestom konkretne funkcje. Stosując krótsze gesty, można korzystać ze standardowych zachowań systemu, np. przesuwać długą zawartość pola.
kody kreskowe
Firemka od wersji 1.13 współpracuje z zewnętrzną aplikacją czytnika (skanera) i generatora kodów kreskowych. Przy pomocy gestów w polach tekstowych można wprowadzać do nich dane pobrane z kodów kreskowych bądź emitować kody z istniejących danych. Więcej szczegółów zawiera zaktualizowany podręcznikmd5.
nowy generator wydruków
Dotychczasowa biblioteka APW, odpowiedzialna za niespieszne generowanie plików PDF, została w Firemce 1.16 zastąpiona w całości przez własne rozwiązanie, dzięki czemu uzyskano kilkakrotne skrócenie czasu tworzenia tych plików.
niebezpieczna opcja
We wczesnych wersjach Firemki lista klientów wbudowana w formatkę dokumentu nie miała możliwości filtrowania, przez co wyszukiwanie na niej było mocno utrudnione. Polecenie Zmień w dokumencie pozwalało wybrać klienta na zakładce Klient (gdzie są bogatsze sposoby wyszukiwania) i "w ciemno" podmienić go w (niewidocznym) dokumencie. Niestety, przypadkowe kliknięcie w tę komendę może nadpisać klienta w losowym dokumencie, powodując błąd trudny do spostrzeżenia. Dlatego obecnie, gdy wbudowane listy mają już mechanizm filtrowania, doradzałbym pozbycie się tej kłopotliwej, potencjalnie niebezpiecznej pozycji z menu. Przełącznik służący do tego znajduje się w ustawieniach interfejsu.
 
opiekun: Janusz Wiśniewski :: rejestracja odwiedzin 3382 gości
mobi